İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİKTİSAT BÖLÜMÜ


Lisans Ders Listesi

ECON101     INTRODUCTION TO ECONOMICS I

Dersin amacı mikroekonominin terminolojisi ve mantığı hakkında genel bir çerçeve çizmektir.  Neo-klasik iktisat teorisinin üzerine oturtulduğu temel varsayımlar doğrultusunda öğrencilere temel iktisadi sorunlar, arz-talep teorileri, piyasa eknomisii, mikroekonomik aktörlerin davranışlarıa,  piyasa yapıları ve genel denge konularında gereken alt yapıyı sağlar.  

ECON102     INTRODUCTION TO ECONOMICS II

Dersin amacı makroekonominin  terminolojisi ve mantığı hakkında genel bir çerçeve çizmektir.  Neo-klasik iktisat teorisinin üzerine oturtulduğu temel varsayımlar doğrultusunda öğrencilere firmalar ve mali politikalaı, ulusal gelir, gelir dağılımı ve teorileri, para ve banka, para politikası, uluslararası ticaret ve finans konularında gereken alt yapıyı sağlar. 

ECON105     INTRODUCTION TO RESEARCH METHODS I

Dersin amacı öğrencilere araştırma yöntemlerinin prensip ve uygulamalarını tanıtmaktır.  Dersin içeriğini sosyal bilim terminolojisi, analitik yaklaşımlar, araştırma araçları, problem seçimi, literatur taraması ve araştırmanın sunumu oluşturur.     

ECON106     INTRODUCTION TO RESEARCH METHODS II

Ders olasılık dağılımları, hipotez testi, varyasyon analizleri ve regresyon analizleri konularında temel bilgileri içerir. Dönem boyunca bu kavramların bilgisayar ortamında uygulamalı olarak kullanımı beklenmektedir.    

ECON107     ECONOMY, SOCIETY, AND CIVILIZATION I

Ders İktisat öğrencilerine insan bilimleri hakkında kuvvetli bir alt yapı sağlamayı amaçlamıştır. Medeniyet tarihi altyapısına alternatif olarak ekonomik aktivitelerin evrimi ve kurumları üzerinde duran disiplinler arası sosyal bilim niteliği taşıyan bir derstir.  

ECON108     ECONOMY, SOCIETY, AND CIVILIZATION II

3110107  dersinin devamı niteliğindedir. 

ECON122     PRINCIPLES OF MACROECONOMICS

Bölümdışı öğrenciler için makroekonomiye giriş niteliği taşır. Genel olarak iktisatın yapısı, arz-talep ve belirleyici faktörler, gelir bölüşümi, para ve banka, makroekonomik politikanın temelleri, para ve mali politikalar ve uluslararası ticaret konuları incelenir. 


2. SINIF DERSLERİ

ECON201     MICROECONOMIC THEORY

Birinci sınıf mikroekonomi dersinin devam niteliğindedir. Çizilen çerçevenin içini doldurarak mikroekonominin kapsamı ve methodu, arz-talep ve fiyat, tüketici davranışı teorisi, uygulamaları, talep esnekliği, üretim ve maliyet teorisi, rekabet  piyasasınsa fiyatlandırma, genel denge ve refah ekonomisi konularını işler. 

ECON202     MACROECONOMIC THEORY

Birinci sınıf makroekonominin devamı niteliğindedir. Çizilen çerçevenin içini doldurarak ekonomik aktivitenin ölçümü, ulusal gelir muhasebesi, gelir ve istihdam hakkındaki klasik ve modern teoriler, üretim ve para piyasası genel dengesi, uluslararası ticaret dalgalanmalarının etkisi ve ekonomik büyüme, toplam gelir dağılımı konularını işler. 

ECON203     INTRODUCTION TO LINEAR MODELS

Veri yok. 

ECON205     STATISTICS FOR ECONOMISTS I

Ders frekans dağılımları, merkezi eğilim ve değişim ölçüleri, olasılık teorileri, bağımsız ve bağıntılı olaylar, ayrık olasılık dağılımları, normal dağılım, örnekleme dağılımı ve örnek seçme teknikleri gibi ekonomi için gerekli istatistiki araçları konu alır. 

ECON206     STATISTICS FOR ECONOMISTS II

Ders nokta tahminlerinin prensipleri, nokta tahminlerinin özellikleri, tahmin teknikleri, tahmin yapabilmek için uygun kriterler, aralık tahminleri, hipotez testi, bağımsız ve eşlenmiş örneklemler için karşılaştırma testleri, çoklu karşılaştırmalar, parametrik olmayan metodlar, regresyon, corelasyon, varyans analizleri ve zaman serisi analizleri gibi ekonomi için gerekli istatistiki araçları konu alır. 

ECON207     SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY I

Ders politik olarak bölünmüş, piyasa düzenine geçmemiş feodal Avrupa devletlerinin piyasa odaklı, merkezi yönetim yapısına dönüşmesini konu almaktadır. Hem farklı bölgelerdeki tarım ve ticari gelişimlerin değişik kalıplarını incelerken hem de Batı Avrupa merkezli bir global ekonominin kuruluşunu inceler.  

ECON208     SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY II

Ders Avrupa'nın değişik bölgelerindeki sanayileşme hareketlerini konu alır. Özellikle 18. yüzyıl İngilteresinde filizlenen tarım kökenli sanayileşmeyi inceler. Bunun yanı sıra Almanya ve Fransa'nın geç sanayileşme problemi ve değişik bölgelerin küreselleşme ile etkileşimini de ayrıca irdelenir.   

ECON210     PRINCIPLES OF ECONOMICS

Ders İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dışında okuyan öğrenciler için, bölüm dışı seçmeli ders olarak açılmaktadır. Genel olarak fiyat sistemi, piyasa ve piyasa fiyatı, ulusal gelirin belirlenmesi, mali politika, para, banka ve para politikası, uluslararası ticaret, ekonomik büyüme ve kalkınma gibi mikroekonomi ve makroekonominin temel kavramlarının anlaşılmasını amaçlar.

ECON211     PRINCIPLES OF ECONOMICS I

Bölüm dışı öğrenciler için temel mikroekonomi konularını kapsar.

ECON212     PRINCIPLES OF ECONOMICS II

ECON211 dersinin devam niteliğindedir. Bölüm dışı öğrenciler için temel makroekonomi konularını kapsar.

 

3. SINIF DERSLERİ

ECON301     INTRODUCTION TO ECONOMETRICS I

Tek Değişkenli Doğrusal Regresyon Modeli: temel varsayımları, tahmin ediciler ve hipotez testleri, belirlilik katsayısı, sıfır noktasından geçen regresyon, kestirim, fonksiyon kalıpları ve seçimi, 

Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon Modeli: Tahmin, hipotez test ve kestirim, fonksiyon kalıpları ve hata analizleri, çoklu doğrusallık

ECON302     INTRODUCTION TO ECONOMETRICS II

Gölge Değişkenler: Yapısal değişim testleri, kestirim hatası varyans tahmini, mevsimsel çözümlemeler ve kesit serilerinin ve zaman serilerinin birleştirilmesi .  

Gecikmeli değişkenler: gecikmesi çokterimli dağıtılmış ve geometrik dağıtılmış gecikmeler, ardışık bağımlılık ve değişen varyans; eşanlı denklemler: türetilmesi ve tek-denklem tahnimi 

ECON311     MONETARY THEORY AND POLICY

Para teorisi ve politika araçları, finans mekanizmasına genel bakış, faiz oranın belirlenmesi ve sermaye piyasasının işleyişi, para talebinin ve arzının belirlenmesi, para aktarma mekanizması ve ödemeler dengesine parasal yaklaşım, paranın içsel değişken olduğu bazı makro modeller ve Türkiye'de uygulamaları, dersin temel konularıdır. 

ECON312     FISCAL POLICY AND PUBLIC FINANCE

Maliye teori ve politikasına giriş, hükümet harcamaları, bütçeleme, vergi ve sübvansiyonlar, hükümet maliyesi

ECON343     ECONOMIC HISTORY OF EUROPE I

Veri yok.    

ECON344     ECONOMIC HISTORY OF EUROPE II

Veri yok.   

ECON353     INTRODUCT.TO INTERNATIONAL ECONOMICS I

Klasik dış ticaret teorisi ve uzantıları, karşılaştırmalı maliyet, faktör oranları ve karşılaştırmalı avantaj,güncel gelişmeler ve ampirik doğrulamaları,etken-fiyat eşitlemesi, gelir dağılımı ve gümrük vergisinden ve ticaret politikasından kazanç; dersin temel konularıdır.  

ECON354     INTRODUCT. TO INTERNATIONAL ECONOMICS II

Ödemeler dengesi, dengesizlik ve ayarlamaları, uluslararası para problemleri, ticaret ve ekonomik kalkınma, uluslararası ekonomik bütünleşme; dersin temel konularıdır.  

ECON361     HISTORY OF ECONOMIC ANALYSIS I

Tarihsel derinlik içinde ekonomik analiz araçlarının analizi ve gelişimi: merkantalizm,fizyokratlar, Klasik Okul: Smith, Malthus, Ricardo, Mill ve Marksist ekonomistler; dersin temel konularıdır. 

ECON362     HISTORY OF ECONOMIC ANALYSIS II

Tarihsel derinlik içinde ekonomik analiz araçlarının analizi ve gelişim; Marjinal Devrim, Jevons, Walras, Marshall ve günümüz neo klasik ekonomistler, neoklasik teoriye eleştirel yaklaşımlar; dersin temel konularıdır.    

 

4. SINIF DERSLERİ

ECON400     SEMINAR IN ECONOMICS

Seminer dersi, öğrencileri belirli bir teorik ya da uygulamalı ekonomik problem üzerine bireysel araştırma yapmalarını teşvik eder. Öğrenci bir danışman öğretim üyesi tarafından yönlendirilir ve düzenli rapor yazması beklenir. Böylece çalışması üzrine güncel ve belirli problemler tartışılabilir.  

ECON401     PRACTICAL TRAINING IN ECONOMICS I

Ders 3. ve 4. sınıf öğrencileri kariyer kararlarına yardımcı olabilecek pratik araçları içerir. Özellikle akademik kariyer planları olanlar için ders öğretim teknikleri, tartışma ve problem çözme saatleri faydalı olacaktır. Uygulamalı araştırma kariyeri planları olanlar için ise araştırma teknikleri, istatistiksel veritabanları ve araştırma kurumlarında pratik çalışmalar faydalı olacaktır. 

ECON402     PRACTICAL TRAINING IN ECONOMICS II

Ders 3. ve 4. sınıf öğrencileri kariyer kararlarına yardımcı olabilecek pratik araçları içerir. Özellikle akademik kariyer planları olanlar için ders öğretim teknikleri, tartışma ve problem çözme saatleri faydalı olacaktır. Uygulamalı araştırma kariyeri planları olanlar için ise araştırma teknikleri, istatistiksel veritabanları ve araştırma kurumlarında pratik çalışmalar faydalı olacaktır.   

ECON406     REAL ESTATE ECONOMICS AND FINANCE

Ders ekonomik ve finans teorilerini gayrimenkul yatırım analizlerine uygulamayı amaçlar. Gayrimenkul yatırım işlemlerinde borç finansmanını, optimizasyon problemleri ile portföy teorisini, nedensel ve devamlı varlık fiyatlandırma modellerini inceler.    

ECON407     INPUT-OUTPUT ANALYSIS AND ECON.MODEL.

Dersin amacı ekonomik modelleme ile ilgili değişik teorileri gözden geçirmek ve ekonomik teorinin parçası olarak girdi-çıktı analizlerini incelemektir.

ECON411     ECON.OF NETWORK AND THE INTERNET

Ders üç bölümden oluşur. İlk bölüm hesaplama ve telekominikasyon  teknolojilerinde teknolojik değişimlerin analizlerini içerir. İkinci bölüm iletişim ağları ve internet ekonomisini içerir. Bu bölümde teknolojik ve piyasa yakınsaması, iletişim ağları ve internet yapısı, iletişim ağı dışsallıkları ve “kilitlenmek”, ağ fiyatlandırması ve düzenlenmesi, internet maliyet yapısı, fiyatlandırma ve sürüm bilgisi incelenir. Üçüncü bölüm bilgi politikaları ekonomisini içerir.

ECON418     WOMEN AND THE WORLD ECONOMY

Dünya-ekonomisinin en önemli özelliği eşitsizliktir. Ders cinsiyet rolleri ile ortaya çıkan ve meşrulaştırılan eşitsizliği konu alır. Açık olarak farklılıklar vardır: 3. Dünya ülkelerindeki kadınlar merkez ülkelerine, beyaz kadınlar siyahlara, göçmen kadınlar yerlilere... oranla daha dezavantajlı. Ders eşitsizliklerin ortaya çıkmasına ve kalıcılığına neden olan ekonomik ve sosyal süreçleri tarihsel çerçevede inceler.

ECON421 ADVANCED MACROECONOMICS

Zamanlararası tüketim- tasarruf ve işgücü-boş zaman seçimi, dışsal büyüme, neoklasik büyüme modeline giriş, refah ekonomisi teoremleri, iş döngüsü, işsizlik teorileri, kesintili piyasalar ve karne miktarı, dinamik bilinçsizlik ve taahhüt, dinamik mali politikalar, nüfus bilgileri ile makroekonomik analizler; dersin temel konularıdır.

ECON423     PUBLIC SECTOR ECONOMICS

Ders kamu sektörü ekonomisini konu alır. Kamu tarafından sağlanan hizmet va malların niteliğini inceler. Ekonomik kalkınma ve karar verme mekanizması olarak kamu sektörü ve kamu sektöründe kaynakların dağıtımı konularını ele alır. Ayrıca özelleştirme ve kamulaştırma konuları ve Türkiye ekonomisinde kamu sektörü de tartışılır.   

ECON425     ENVIRONMENTAL ECONOMICS

Dersin ana konusu kentsel gelişim formları referans gösterilerek ekonomik faaliyetlerin doğal çevreye etkisini incelemektir.Kirliliğin nedenlerinin ekonomik olarak incelenmesi;  vergilendirme, mülkiyet hakkı kullanımı ve standartlandırma ile kontrol altına alınması anlatılmaktadır.

ECON426     ECONOMICS OF NATURAL RESOURCES

Bu ders öğrencilerin doğal kaynaklar ekonomisi hakkında bilgi edinmelerini amaçlar. Yenilenebilir ve tükenebilir kaynak istismarı teorileri, özel doğal kaynaklar: tükenebilir enerji kaynakları, dönüşebilir kaynaklar,

  yenilenebilir ama tükenen kaynaklar gibi konular derinlemesine işlenmektedir.  

ECON431     THE ECONOMICS OF GENDER

Veri yok.

ECON432     ECONOMICS FOR INEQUALITY&DISCRIMINATION

Ders geleneksel ve alternatif teoriler içinde ekonomik eşitsizlik ve ayrımcılık konuları merkezli tatışmaları inceler. Özellikle cinsiyet ve toplum kavramları çerçevesinde ayrımcılığın sebep ve sonuçları hakkındaki teorilere odaklanır.

ECON433     FINANCIAL MARKETS

Mali piyasaların yapısı ve fonksiyonunu, para ve sermaye piyasalarının işleyişini düzenlemesini, mali yenilikler  ve serbestleşme yöntemleri; dersin ana konularıdır.    

ECON434     ECONOMICS OF THE FIRM I

Ders firmaların organizasyon yapısı ve davranışlarını inceler. Özellikle firmaların mali ve organizasyon yapılarının birbirine bağlılığını, varlıkların ve borçlar ile ilgili yatırım planları kontrolünü ve içsel ve dışsal finansmanı işler.

ECON435     ECONOMICS OF THE FIRM II

Ders  3110 434 kodlu dersin devamı niteliğindedir ve özellikle firmanın davranışlarının denetimi ve kontrolünde kurumların ve piyasanın rolünü işler.

ECON436     OTTOMAN TURKISH FOR ECONOMISTS

Veri yok

ECON439     MACROECONOMIC THEORY II

Ders 3110 202 dersinin konularını genişletilmiş ve detaylandırılmış bir şekilde ele alır.    

ECON440     MACROECON.THEORY AND STABIL.POLICY

Ders özellikle kalkınmakta olan ülkelerin deneyimlerinden yola çıkarak iktisadi denge politikaları ile ilgilenir. Ele alınana konular: değişik denge politikası yaklaşımları (heteredoks, ortodoks), başarılı bir denge politikası için gerekli koşullar, yapısal reform programları, enflasyon, parasal ve döviz kuru hedefli politikalar vs. döviz kuru merkezli yapısal değişim programları. Özel olarak Türkiye ekonomisi makroekonomik konularına değinir.    

ECON441     INSITUTIONAL ECONOMICS

Veri yok.

ECON442     TOPICS IN MONETARY MACROECONOMICS

Dersin ana amacı öğrencilere parasal teoriler hakkında değişik yaklaşımları göstermek ve bu yaklaşımların politika üretimi ile ilgisini tartışmaktır. Bu konular teorik olarak da desteklenmektedir. Ele alınan konular: Para arzı ve talebi, para/varlık ikamesi, para ve kredi aktarma mekanizamaları, merkez bankası, ve para ve banka krizleri.

ECON443     GAME THEORY AND ITS APPLICATIONS

Ders iki ayrı bölümden oluşur. İlk bölümde ders işbirlikçi olmayan oyun teorisi teknikleri ile ilgilenir. Oyun teorisindeki basit çözüm kavramlarını işledikten sonra ikinci bölüm para ve maliye politika yapıcıların ve gelir belirleyicilerin ulusal ve uluslararası alanda bağlantılarına odaklanarak,  oyun teorisinin makroekonomik uygulamalarını konu alır.

ECON444     ECONOMICS OF INNOVATION

Derste ele alınan konular: yenilik ve teknik değişim teorileri, teknik değişimin hızını ve yönünü belirleyen etkenler, ürün ve süreç yeniliğinin doğası, kaynakları ve sonuçları, sanayi organizasyonları, firma içi ilişkiler, ağlar ve yenilikçi aktiviteler, ürün ve süreç yeniliğinin yönetimi, baskın dizayn,üretim ömrü döngüleri, firma büyüklüğünün etkileri, piyasa yapısının ve yenilik fırsatlarının yenilikçi faaliyetler üzerine etkileri, yenilikçi faaliyet ölçümleri, maliye sistemi ve yenilikler, sektörel ve sanayi çalışmaları ve politikadır.   

ECON445     INTRODUCTION TO LINEAR & NON LINEAR PRO.

Dersin konuları: optimizasyonm problemleri, grafik çözümleri, cebirsel çözümleri, tek yönlü method, revize edilmiş tek yönlü method, ikilik, duyarlılık analizleri, uygulamalarıdır

ECON446     TOPICS IN ECONOMETRICS

Dersin konuları: cebirsel matriks, eşitlik sistemleri, alakasız görülen eşitsizlikler ve eşzamanlı eşitlikler, ekonometrik modelleme metodları üzerine tartışmalar: Hendry, Lamer ve Sims'dir.  

ECON447     MONITORING THE ECONOMY

Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelere nasıl bakmak gerekir? Bu gelişmeler ile gündemi oluşturan ana konular nelerdir? Ekonomik politikalar olayları nasıl şekillendirir? Bu politikaların ekonomistlerin mükemmel ama soyut teori ve modelleri ile iliişkisi nedir? Bu soyutlamanın gerçeğe uyarlanması mümkün mü? Keynes'in deyimi ile hepimiz ölü ekonomistlerin mahkumları mıyız? Yoksa, yaşayan ekonomistler politikaları şekillendirebiliyor ve ekonomik gelişmelere etki edebiliyorlar mı?  Ders pratikten felsefeye bu gibi soruları ve bunlarla ilgili konuları ele almaktadır.

ECON448     TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL DYNAMICS

Bu dersin ana amacı öğrencilerin  sınai gelişmeleri belirleyen güçleri anlamasını ve analiz etmesini sağlamaktır. Ders araçları değişik perspektiflerden bir çok alanda konuyu kapsar: Geniş tarihsel analizler, mikroekonomik teori, teknolojik değişme ekonomisi ve hem ulusal hem ulsulararası perspektiften sınai politikaları.

ECON449     MACROECONOMICS OF TECHNOLOGICAL CHANGE

Dersin birincil amacı, hem üreticiler hem teknoloji kullanıcıları tarafından teknolojik değişimin politik ekonomik analizidir.Ders kapsamında;Türkiye'nin, bazı kalkınmış ülkelerin ve ticaret bloklarının takip ettiği teknoloji süreçleri ve teknoloji politikaları kısa bir tarihsel analizi; uluslararası alanda  ARGE, insan sermayesi oluşumları gibi teknoloji ile alakalı konulara güncel teorik yaklaşımlar ve trendler  Türkiye'nin gelişim sürecine ışık tutacak şekilde incelenecektir.    

ECON450     ECONOMICS OF UNCERTAINTY AND INFORMATION

Ders belirsizlik altında iktisadi kararları analiz etmek için analitik çerçeve geliştirir.Bu kararlar bireysel olmanın yanı sıra grup kararları ve piyasa mekanizmasını da içerir. Enformasyon ekonomisi, temsilcilik problemi ve hem simetrik hem asimetrik bilgi altında ideal kararların özelliklerini içerir.   

ECON451     INDUSTRIAL ECONOMICS

Ders 3110 201 dersi konularını daha geniş bir şekilde işler. Organizasyon ve gelişme, yoğunlaşma, katılma engelleri ve oligopolistik piyasa yapısının diğer özellikleri tartışılır. Dersin diğer bölümünde firma davranışının teorik ve ampirik boyutları ele alınır. Özellikle fiyatlandırma, modern oligopolistik firmaların yatırım ve büyüme süreci incelenir.

ECON452     AGRICULTURAL TRADE POLICIES

Dersin asıl amacı sıklıkla kullanılan tarımsal ticaret politika şemalarının temel ekonomisini nakletmektir. Ders mikroiktisatın ilkelerini kavramış olan öğrenciler için uygundur. Bazı ticaret politika mekanizmaları: gümrük vergisi, kotalar, karma düzenlemeler, piyasa ayrımcılığı, ihracat sübvansiyonları. Değişik ticaret politikalarının ulusal ve uluslararası fiyatlara, tüketiciye, üreticiye, ticaret ve devlet kazancına etkisi yanı sıra bireysel ticaret politikalarının genel ekonomik refaha etkileri üzerine bazı düşünceler de tartışılmaktadır.

ECON453     BUSINESS FORECASTING

Derste değişik tahmin yöntemleri; sosyal ve ekonomik planlamaya uygulamaları vurgulanarak işlenmektedir. Dersin temel amacı modellerin ilerideki satış, sermaye, yatırım, yeni ürün geliştime ..tahmini için kullanılmasını sağlamaktır.    

ECON454     ECONOMICS OF REGULATION AND ANTITRUST

Hükümet düznelemeleri ve rekabet politikaları; ekonomik politikanın en önemli ve problemli alanlarından biridir. Hükümet müdahelesini mantıklı kılan belirli piyasa hataları nelerdir? Ekonomik teori piyasa işlemlerinin özelliklerini, hükümet faaliyetlerinin rolünü, hükümet faaliyetlerinin uygun biçimini nasıl aydınlatır? İktisadi davranışların düzenli ampirik analizleri ve hükümet müdahelesinin etkileri, müdahelenin yönü konusunda neyi işaret eder? Rekabet politikaları bu çerçevenin neresinde yer alır? Düzenleme ve rekabet politikaları için geliştirilmiş ekonomik teoriler ve ampirik analizler bu sorulara en güncel cevapları vermek için kullanılmaktadır.

ECON455     TURKISH ECONOMIC HISTORY

Ders; Osmanlı ve Türk ekonomik ve sosyal tarihini 16. ve 17. yüzyıldaki gelişmelerden başlayarak 19. ve 20. yüzyılın ilk yarısını kapsayan bir zaman dilimini içerisinde incelemektedir.

ECON457     TURKISH FISCAL SYSTEM

Kamu harcamaları ve kazançları, bütçeleme ve yıllık planmala süreçleri, Türkiye'deki bütçelemenin resmi ve yasal yönleri, kamu kazançlarının kaynakları, vergileme ve kamu borçlanmasının ilkeleri, Türk vergi sistemine giriş, değişik maliye politikaları, mali politika ve büyüme; dersin ele aldığı konulardır.   

ECON458     PROJECT EVALUATION

Mikro ve makro düzeyde kalkınma projelerinin değerlendirilmesi konusunda değişik yaklaşımlar; özel vs sosyal maliyet ve yarar; zamanlararası seçim problemi; piyasa kusurları ve gölge fiyatlar; proje ve sektör çalışmalarının bütünleşmesi; dersin içeriğini oluşturan konulardır.  

ECON459     TURKISH BANKING SYSTEM

Türk mali sistemine giriş niteliği taşır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yapısı ve görevleri; genel olarak bankacılık sistemi; diğer özel ve kamu mali kurumları ve tahvil piyasası der içerisinde tartışılacak konulardır. Bunun yanında Batıdaki uygulamalar ile Türk mali sisteminin genel değerlendirilmesi de karşılaştırılmaktadır.  

ECON460     STRUCTURE OF THE TURKISH ECONOMY

Ekonominin genel yapısı; gelir kaynakları ve kullanımı; devletin ekonomisi; ana sektörler: tarım, sanayi, hizmetler; gelir dağılım; iktisadi faaliyetlerin bölgesel dağılımı; ders içerisinde tatışılan temel başlıklardır.   

ECON461     INTRODUCTION TO LINEAR ECONOMIC MODELS

Ricardo ve Sraffin sonrası bölüştürme teorileri inceler ve bu inceleme sonunda neo-klasik iktisat teorisine eleştirel bir bakış sağlar. İlerleyen derslerde dinamik makro analizler yapılır. .   

ECON462     TOPICS IN ECONOMIC HISTORY

İktisat tarihinin yöntemsel problemleri , bazı güncel konular ve tartışmalar, sosyo-ekonomik sistemlerin ve dönüşüm şekillerinin problemleri, dersin temel konularıdır. 

ECON463     POLITICAL ECON.OF IND.SOCIET.SINCE 1945

Ders 2. Dünya Savaşı sonrası ekonomik kalkınma kavramını ele alır. Dersim bir amacı da küresel gelişmede somut tarihsel değişimleri irdelemektir. Ders 2. Dünya Savaşı sonrası küresel iktisadi tarih ve iktisadi düşünce üzerine bir çalışma niteliği taşır. 

ECON464     DEVELOPMENT PLANNING

Ders kalkınma planları ve programlarına giriş niteliğindedir. Uluslararası kurumların proje döngü yöntemlerini inceler. Ele alınan temel konular: kamu ve özel sektörde proje tahmin yönetemlerinin karşılaştırılmalı değerlendirilmesi, ekonomik ve sosyal maliyet-yarar analizleri, ekonomik maliyet ve yararın belirlenmesi, gölge fiyatlar, LMSTve UNIDO yöntemlerinin karşılaştırılması ve yatırım kararlarındaki ve sektörel planlama arasındaki bağlantıdır.  

ECON465     DEVELOPMENT ECONOMICS

Ders bazı teorik tartışmalara ve ülke özellikle Doğu Asya deneyimlerine dayanarak kalkınamamış ülkelerdeki güncel politika konularına değinir. Kuzey ve Güney arasındaki iktisadi ilişkiler; ticaret, teknoloji ve mali politika konuları; devletin rolü; içsel büyüme teorilerinin uygulamalar ve politika üretmede uluslararası kurumlarsal kısıtlar tartışılan diğer konulardır.  

ECON466     ECONOMICS OF GROWTH

Büyüme modellerinin analizi, teknik değişim kavramı ve ölçümü, tarihsel perspektifte yeni teknoloji oluşumu ve "bilim merkezli"sanayilerin ortaya çıkması, modern AR-GE sistemlerin zaruri özellikleri , kalkınmada teknolojinin yayılması ve uyarlanması ve teknik seçimi; dersin belli başlı konularıdır.  

ECON467     POLITICAL ECONOMY OF THE LEFT

Veri yok.   

ECON468     NEW TRENDS IN ECONOMIC THEORY

Ders güncel ekonomik tartışmalar çerçevesinde şekillendiği için yıldan yıla değişmekterdir: Keynesyen bakışaçısından makroekonomik dinamiklerin mikro temelleri, Neoklasik teoriye neoklasik kurumculardan eleştiriler, Fransız düzenleme okulu ve düzenleme kuramı (Agliette, Boyner ve Lipietz'in çalışmaları) ders içerisinde bugune kadar tartışılan konular arasındadır.    

ECON469     ECONOMICS OF LABOR

Ders insan davranışının emek piyasası işlemlerine ilişkin ekonomik analizlerini yapar. Emek piyasasının hem teorik hem pratik olarak işleyişi detaylı bir şekilde incelenir. Ele alınan konular: gelir belirlenmesi, iş gücü verimliliği, emek arzı ve talebi, istihdam ve ürün, mesleksel tercih, işsizlik, sendikalaşma, ayrımcılık, yoksulluk... Kısaası herkes hayatını kazanmak için emeğini kullanmak zorunda olduğu için emek piyasasının nasıl işlediğini öğrenmek önemlidir. Dersin asıl amacı emek piyasası politikalarının nasıl değerlendirilmesi gerektiğine eleştirel bir yaklaşım sağlamak. 

ECON470     ECONOMICS POLICY MAKING IN TURKEY

Dersin temel amacı Türkiye'de ekonomik politika üretme sürecinin analiz edilmesidir. Ders ekonomik politika üreten kurumların yapısı ve görevleri, istikrar ve yapısal uyum programları ve enflasyona karşı önlem programlarını araç olarak kullanmaktadır.     

ECON471     STATISTICAL DATABASE IN TURKEY

Ders Türkiye ekonomii ile ilgili istatistik kaynaklarını tanıtmayı sağlar. Kapsamı, sıklığı, araştırma tasarımı ve anketleri inceleyerek bu istatistiklerin yöntemini de araştırır.     

ECON472     PROBLEMS IN OTTOMAN ECONOMIC HISTORY

Ders Osmanlı İmparatorluğunda tarımsal ve ticari dönüşüm modellerini konu alır. Özellikle 16. yüzyıl sonrası Osmanlı ekonomisinin Avrupa kapitalizmi ile etkileşimini inceler.  

ECON474     SEMINAR ON TURKISH ECONOMY

Ders öğrencileri  özellikle 3110 460 kodlu derste işlenen belli bir konu üzerinde araştırma yapmaya teşvik etmek için düzenlenmiştir. Öğrenciden seminer sunumu/tartışması yapması ve dönem sonu raporu yazması beklenmektedir.   

ECON475     INTRODUCTION TO MATHEMATICAL ECONOMICS I

Denge analizlerinin niteliği, karşılaştırmalı istatistikler ve dinamik analizler, bazı mikroekonomi konularına matematiksel yaklaşımlar dersin temel konularıdır. 

ECON476     INTRODUCTION TO MATHEMATICAL ECONOMICS

Ders 3110 475 kodlu dersin devamı niteliğindedir.Bazı makroekonomik konuları matematiksel yaklaşımlar ile inceler. 

ECON477     WELFARE ECON. & THEORY OF SOCIAL CHOICE

Ders modern refah ekonomisinin temellerinin sistematik olarak geliştilmesini amaçlar. pozitif ekonomi ve ahlaki öncüllere dikkat çekerken, iktisadi verimliliğin altında yatan zayıf ahlaki öncüllerin ve sosyal refah maksimizasyonunun altında yatan güçlü öncülleri inceler.   

ECON478     TOPICS IN LINEAR&NON-LINEAR PROGRAMMING

Problem oluşturma, optimum analizi, lineer ve lineer olmayan programlama hakkında öenmli konulari bilgisayar ve ekonomik uygulamaları; dersin temel konularıdır. 

ECON479     GLOBAL., REGIONALI., &THE EUROPEAN UNION

Küreselleşme ve bölgeselleşme konusunda genel bir özet yapıldıktan sonra, temel vurgu Avrupa Birliği'nde bölgesel ekonomik bütünleşme (gümrük birliği, ortak pazar, ekonomik ve parasal bütünleşme ve ortak politikalar gibi)üzerindedir. AB'de kurumlar ve karar alma süreci ve politik büyünleşmeye doğru atılan adımlar da tartışılmaktadır. 

ECON480     WORLD ECONOMY

Ders 1980 sonrası dünya ekonomisindeki delişmeler, trendler, döngüler ve olguları, ve ekonominin geleceğini tartışır. "Yapısal uyumlanma" sonuçları bazı ülkeler ve küreselleşme temelinde değerlendirilir. 

ECON481     AGRICULTURAL ECONOMICS

Tarımsal gelişmeler, Türkiye'deki tarım sektörü, tarım ekonomisinde analitik konular, hükümet politikalarının tarımsal analizleri, ve tarım ile ilgili diğer konular; dersin içeriğini oluşturur.

ECON482     REVIEW TOPICS IN ECONOMICS

Kapsam ve yöntem, mikro vs. makro, denge ve istikrar, piyasa ve fiyat, beklentiler, teknolojik öz kaynak vs. verimlilik, ekonomide zaman, akla uygunluk; dersin temel konularıdır. 

ECON483     APPLIED ECONOMETRICS I

Ders basit ve çoklu regresyon tekniklerinin ve eşzamanlı eşitlik sistemlerinin uygulanmasına yoğunlaşır. Uygulama alanları tüketim foksiyolarının tahmini, talep fonksiyon sistemleri, üretim ve maliyet fonskiyonlaır, uluslararası ticare ilişkileri gibi konuları içerir. 

ECON484     APPLIED ECONOMETRICS II

Ders devamsız bağımlı değişkenler, kısıtlı bağımlı değişkenler veya müddet verileri içeren modellerin uygulanmasına yoğunlaşır. Bu uygulama alanları ikili seçim modellerini, panel veri modellerini, ikili ya da çoklu Probit modellerini, çoklu seçim modellerini ve kısıtlı regresyonun Tobit analizlerinin içerir.

ECON487     EXPERIMENTAL ECONOMICS

Veri yok.

ECON488     TRADE AND INDUSTRIALIZATION

Ticaretin kalkınmadaki rolü, ticaret hadleri ve öncelikli ürünlerde ticaret, alternatif sanayi stratejileri, korumanın kaynağı ve kapsamı, ticaret ve kalkınma tarzına ticaret ve sanayi politikalarının etkileri; dersin temel konularını oluşturur.  

ECON489     EUROPEAN UNION AND TURKEY

Türkiye'nin AB ile ilişki süreci ve sorunları, Türkiye ve AB karşılştırmalı ekonomik göstergelernini ve politikalarının analizleri, Türkiye'nin AB ortak politikalarını uygulamadaki başarısı ve sorunları, ve Türkiye'nin tam üyeliği ile ilgili diğer konular; dersin temel konularıdır.   

ECON490     INTERNATIONAL ECONOMIC INSTITUTION

Küresel ya da bölgesel alanda finansman sürecinde yer alan uluslararası kurum ve organizasyonlar; politikaları, mali araçları ve dünya ekonomi düzeninde oynadıkları roller; dersin temel konularını oluşturur. 

ECON491     MACROECONOMIC AND NATIONAL ACCOUNTS

Ulusal gelir hesapları, ödemeler dengesi, parasal ve mali istatistikler gibi makroekonomik temel bileşinlerini anlamak ve yorumlamak dersin temel amacıdır. 

ECON492     THE POLITICAL ECON. OF EUROPEAN INTEG.

Veri yok   

ECON493     URBAN ECONOMICS

Çalışma alanı oalrak kentsel ekonomi, kentsel mekan yapı teorileri, kentsel ekonomik yapı, kentsel ekonomik analiz teknikleri, temel kentsel problemlere ekonomik yaklaşımlar; dersin temel konularını oluşturur. 

ECON494     ECONOMIC AND MONETARY UNION

Veri yok  

ECON495     THE LABOUR MARKET IN TURKEY: A COMP.PERS

Ders karşılaştırmalı persperktiften Türkiye emek piyasasının tarihsel gelişimlerini değerlendirir. 19. yüzyılın ortalarından günümüze kadar uluslararası karşılaştırmalı yaklaşımla Türkiye emek piyasasını nüfus, ekonomik, sosyal,yasal ve kurumsal çerçeveden inceler. Özellikle gelir, yaşam ve çalışma koşulları; ve bunları belirleyen mekanizmalar ve dinamikler değişik ülkeler, uluslararası kaideler ve diğer araçlar gözönünde bulundurularak tartışılır.     

ECON496     POLITICAL ECON.OF MIDDLE EAST&N.AFRICA

Ders kalkınma iktisadı ve politik iktisat araçlarını kullanarak Fas'tan İran'a kadar olan bölgedeki kalkınmayı inceler. Ele alınan konular: kalkınma kavramı, bölgenin iktisadi tarihi, tarımsal değişim, köyden kente ve yurdışına göç, kayıdışı sektör, petrol ile ve petrolsüz sanayileşme, dış borç ve yeniden yapılanmanın etkisi, istikrar programlarıdır.    

ECON497     COMPARATIVE EUROPEAN LABOR MARKETS

Ders genel olarak kalkınmış ülkeler özellikle Batı Avrupa ülkelerindeki emek piyasasının özelliklerini ve kurumlarını inceler. En esnek piyasa olan ABD emek piyasası ile karşılaştırmalı analizler yapılır. Temel beklenti beceri yanlı teknoloji düşük-becerili çalışanları ve emek piyasası kurumlarını (emek piyasası esnekliği ve gelir sertliği ile ilgili kurumlar gibi...) ters etkilemesi yönündedir. 

ECON498     LABOUR MARKET ECONOMICS

Güncel emek piyasası teorileri, ilgili politika konuları ve uygulamaları, ampirik arştırmaların yöntem ve bulguları, hem kalkınmış hem kalkınmakta olan ülkelerin emek piyasalarının ulusal ve bölgesel düzeyde analizleri;dersin temel konularıdır. Ders iktisat, siyaset bilimi ve kamu politikası öğrencilerinin yanı sıra bilgisayar bilimleri, bölgesel planlama ve mühendislik öğrencilerinin hepsine açıktır.   

ECON499     INTERNATIONAL MONEY, FINANCE AND BANKING

Ders öğrencilere uluslararası para, maliye ve bankacılık konularında alternatif yaklaşımlar sunmayı amaçlar. Politik yaklaşımların yanı sıra teorik ve ampirik çalışmalar da yapılmaktadır. Ele alınan konular: i) Uluslararası para sistemleri ii)Döviz kuru belirleme teorileri iii)alternatif döviz kuru sistemleri ve politikaları iv) bankacılık sistemi: riskler ve düzenlemeler v)uluslararası açıdan para ve banka krizi vi)Türk maliye sistemi: hisse senetleri, riskler ve düzenlemeler, vii)özellikle mali açıdan açık ekonomilerde para politikası ve Türkiye'nin değerlendirilmesi.